Category: Usługi Księgowe

Staranne usługi księgowe

Kontrola przedsiębiorstwa ze strony organów podatkowych lub rentowych może zdarzyć się w każdej chwili. W takich sytuacjach należy przedstawić wszelkie księgi rachunkowe, które są prowadzone w danej firmie. Ponadto Urząd Skarbowy ma wgląd do wszystkich dokumentów, zarówno własnych, jak i tych, które pochodzą od partnerów biznesowych i podmiotów trzecich. W każdej sytuacji warto wezwać księgowego, który w razie potrzeby złoży stosowne wyjaśnienia. Jako osoba odpowiedzialna za rachunkowość będzie on w stanie wskazać prawidłowość zastosowanych metod wyceny oraz poprawność dokonanych odpisów amortyzacyjnych. Placówka wykonująca usługi księgowe w ramach outsourcingu wyśle najlepszych fachowców, aby brali czynny udział w kontroli. Dzięki temu organy kontroli skarbowej otrzymają rzetelną informację na temat sytuacji finansowej w ramach firmy. W razie potrzeby księgowi sporządzą raport z kontroli, w którym wskażą wszelkie czynności dokonane przez urzędników oraz poinformują zarząd o zaleceniach pokontrolnych.

Usługi księgowe dla wymagających

Dla organów spółki prawidłowy sposób prowadzenia polityki finansowej firmy jest bardzo ważne. Wynika to z faktu, że organy te ponoszą nieograniczoną odpowiedzialność za wszelkie działania na szkodę spółki. Dlatego zarząd bądź rada nadzorcza często zlecają poszczególne czynności profesjonalnym firmom rachunkowym. Zajmują się one nie tylko bieżącą obsługą danego przedsiębiorcy, ale także tworzeniem wszelkich dokumentów, które mogą mieć znaczenie przy sporządzaniu bilansu za dany rok obrotowy. Kompleksowe usługi księgowe są więc znacznie szersze niż sam obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych. Obecnie osoby zajmujące się rachunkowością muszą wykazać się inicjatywą i prowadzić sprawy spółki wedle najnowszej wiedzy i zgodnie z standardami rachunkowości. Księgowi do każdego zadania podchodzą indywidualnie. Sprawia to, że mają oni na względzie specyfikę danej firmy oraz praw, które rządzą danym rynkiem lokalnym. Dzięki temu mogą oni na bieżąco sporządzać raporty wraz z zaleceniami dla zarządu bądź rady nadzorczej.

Usługi księgowe dla przedsiębiorstw powiązanych

Powiązanie spółek polega na tym, że istnieje podmiot zależny od innego zakładu, nazywanego dominującym. Taki stosunek często powstaje w ramach jednej grupy kapitałowej. Duże znaczenie ma fakt, że pomiędzy tymi podmiotami możliwe jest ustanowienie cen transferowych. Mogą być one znacznie niższe od cen rynkowych, co stanowi przedmiot szczególnego zainteresowania organów podatkowych. Dlatego dla grupy kapitałowej niezwykle ważne jest, aby wszelkie rozliczenia zostały ujęte w księgach zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawnymi. W innym wypadku konsorcjum naraża się na odpowiedzialność podatkową. Dlatego usługi księgowe w ramach firmy powinny być świadczone przez profesjonalistów, którzy skrupulatnie wykonają wszelkie obrachunki i zapisy. Dobre biura rachunkowe zatrudniają jedynie specjalistów, którzy posiadają wieloletnie doświadczenie w zakresie obsługi podmiotów powiązanych. Księgowi bardzo dokładnie wyliczą obowiązujące ceny transferowe, kierując się przepisami ordynacji podatkowej.

Usługi księgowe i wystawianie faktur

Faktury są dokumentami, które obecne są niemal w każdej firmie. Trzeba mieć jednak na uwadze, że wszelkie dowody księgowe pochodzące od osób trzecich powinny zostać należycie zarchiwizowane. Kontrola skarbowa przy dokonywaniu czynności sprawdzających weryfikuje poprawność prowadzenia ksiąg rachunkowych właśnie na podstawie tych dowodów. Ponadto konieczna jest wiedza z zakresu poprawnego wystawania faktur. W przypadku, gdy nie zostaną one zgłoszone w terminie właściwym, nigdy nie nabiorą one mocy prawnej. Dlatego dobrze jest zainwestować w dobre usługi księgowe. Przeważnie nie są one zbyt drogie, a ich cena zależy od ilości faktur, którą w danym miesiącu musi wystawić dany przedsiębiorca. Wszelkie dokumenty są należycie ujmowane w księgach rachunkowych wraz z załącznikami i odpowiednim odesłaniem do konkretnej teczki. Ponadto księgowy dba o to, żeby żadna transakcja nie została pominięta. Transparentność finansów danej firmy jest kwestią kluczową, dlatego specjaliści od rachunkowości przywiązują do tego szczególną uwagę.

Sprawdzone usługi księgowe

Standardy rachunkowości wyznaczają ramy dla obiegu dokumentów zarówno pomiędzy przedsiębiorcami, jak i wewnątrz danej firmy. Należy się do nich stosować, ponieważ znacząco usprawniają one prace i sprawiają, że żadna faktura nie ulegnie zgubieniu bądź zniszczeniu. Dlatego bardzo ważne jest, aby w ramach każdej placówki prowadzącej działalność gospodarczą został uchwalony regulamin obiegu dokumentów. Sporządzenie takiego aktu nie jest łatwe, zważywszy na fakt, że ma on głównie wymiar wykonawczy. Dlatego niezbędne jest zaangażowanie księgowego, który opracuje treść planu. Na ogół placówki świadczące usługi księgowe wykonują takie dokumenty od ręki. Wystarczy aby przedsiębiorca wskazał profil prowadzonej działalności oraz ilość komórek organizacyjnych, które zostały wyodrębnione. W przypadku, gdy dana działalność cechuje się odrębną specyfiką, księgowi mogą wedle potrzeby przeprowadzić postępowanie sprawdzające. Po analizie wszelkich procedur wewnętrznych zostanie uchwalony plan obiegu, który uprawni przepływ dokumentów w danej firmie.

Rzetelne usługi księgowe

Ustawa o rachunkowości wymaga, aby przedsiębiorca już na początku swojej działalności określił politykę rachunkową, która będzie prowadzona w ramach firmy. Co do zasady właściciele firm nie posiadają wystarczającej wiedzy, aby wybrać formę odpowiednią dla danego profilu działalności. Warto w tym celu skontaktować się ze specjalistami. Możliwe jest zatrudnienie prawników bądź księgowych. Ci pierwsi zdecydowanie lepiej sprawdzają się w sprawach sądowych. Natomiast rachunkowość firmy warto powierzyć firmie, która specjalizuje się w tych zagadnieniach i oferuje kompleksowe usługi księgowe. Pracownicy takiego zakładu zaraz po otrzymaniu pełnomocnictwa będą mogli przystąpić do działania. Wtedy też dokładnie przeanalizują dokumenty oraz biznesplan, aby określić strategię rozwoju rachunkowości w danej firmie. Ponadto możliwe będzie określenie preferowanej formy opodatkowania. Jeżeli przedsiębiorca zleci placówce stałe prowadzenie ksiąg, będzie mógł być pewien, że stan w nich ujawniony odpowiada standardom rachunkowości oraz założonej na początku działalności polityce fiskalnej.

Usługi księgowe w ramach audytu

W każdej spółce akcyjnej musi zostać ustanowiona rada nadzorcza. Jest to organ odpowiedzialny za zatwierdzanie sprawozdań oraz innych dokumentów firmy. Ponadto w przypadku, gdy zostaną wykryte nieścisłości, możliwe jest wezwanie na posiedzenie osoby, która dopuściła się naruszeń. Czasami jednak sprawa jest tak zawiła, że niemal niemożliwe jest dopatrzenie się nieprawidłowości. Jeżeli stan faktyczny budzi wątpliwości, warto zlecić audyt księgowy zewnętrznej firmie. Podejmie się tego każda placówka rachunkowa, która oferuje usługi księgowe. Po podpisaniu umowy specjaliści od razu przejdą do pracy. W tym celu konieczne będzie przekazanie im wszystkich ksiąg rachunkowych wraz z dowodami i kartami podatkowymi. Księgowi bardzo dokładnie sprawdzą wszelkie pozycje bilansów i zestawień. Na tej podstawie zostanie jednoznacznie stwierdzone, czy któryś z organów spółki dopuścił się nadużyć. Raport z audytu przekazywany jest walnemu zgromadzeniu oraz zarządowi. Mogą oni jednocześnie wnieść wnioski o poprawki, które zostaną bezzwłocznie rozpatrzone przez księgowych.

Usługi księgowe dla banków

Każda instytucja bankowa zobowiązana jest do przekazywania okresowych sprawozdań na rzecz Narodowego Banku Polskiego. Nadzór nad sektorem bankowym w Polsce jest bardzo silny, dlatego nie należy tego obowiązku bagatelizować. Niestety, zarząd banku przeważnie nie posiada wiedzy specjalistycznej z zakresu rachunkowości. Sprawia to, że pracownicy placówki dwoją się i troją, aby móc wysłać zestawienie przychodów i rozchodów w określonym prawie terminie. Istnieje dobre rozwiązanie tego problemu. Renomowane placówki świadczące usługi księgowe podejmą się tego zadania. Zespół specjalistów opracuje sprawozdanie w wymaganym, nawet kilkudniowym terminie. Wszystkie przychody z odsetek i lokat zostaną dokładnie ujęte w zestawieniu, co ma ogromne znaczenie dla organów nadzoru. W przypadku, gdy Komisja Nadzoru Finansowego będzie oczekiwała wyjaśnień co do poszczególnych pozycji bilansu, księgowi wyjaśnią wszelkie wątpliwości. Ponadto firmy rachunkowe oferują również bieżącą obsługę podmiotów gospodarczych, w tym placówek bankowych.

Usługi księgowe dla statystyków

Wiele organizacji pożytku publicznego decyduje się na prowadzenie badań rynku. Ich celem jest poznanie potrzeb konsumentów tak, aby móc doradzić młodym przedsiębiorcom preferowany profil działalności. Bardzo ważne jest jednak, aby badania zostały wykonane rzetelnie. Konieczne jest znalezienie reprezentatywnej grupy docelowej. Ponadto niezbędne jest zebranie danych na temat prosperowania poszczególnych przedsiębiorstw branżowych na rynku. Takimi danymi dysponują księgowi. Mogą oni wykonać solidny raport danego przedsięwzięcia i przekazać organizacji pożytku publicznego, pod warunkiem, że obsługiwany przedsiębiorca wyrazi na to zgodę. Usługi księgowe w tym zakresie obejmują również możliwość sporządzenia dokumentów analitycznych, które przydadzą się osobom wchodzącym na rynek. Dobry księgowy jest w stanie dostrzec prawidłowości i trendy, które obecne są w danym czasie w poszczególnych sektorach gospodarki. Dlatego zaleca się, aby wszelkie raporty zostały przedstawione do weryfikacji przez profesjonalistów.

Usługi księgowe dla płatników

p>Płatnikiem jest osoba, która jest zobowiązana do odprowadzania podatku za określoną osobę. Najczęściej jest to pracodawca, który z wynagrodzenia brutto pracowników potrąca należności na rzecz organów skarbowych. W wielu firmach konieczne jest zatrudnienie księgowego, aby wszystkie operacje finansowe dokonywane były we właściwych terminach. Trzeba pamiętać o tym, że jakiekolwiek opóźnienia w płatnościach mogą spowodować wszczęcie postępowania podatkowego przeciwko danej firmie. Spór z fiskusem może być bardzo nieopłacalny, dlatego warto zatrudnić profesjonalną firmę, która wniesie wszystkie zaliczki na czas. Usługi księgowe to dobra oferta dla każdego przedsiębiorcy, który zatrudnia więcej niż dziesięciu pracowników. W tym przypadku konieczne jest także periodyczne sporządzanie listy płac. Co ważne, księgowi nie tylko dokonają wszelkich wpłat na czas, ale również zajmą się bieżącą obsługą spraw pracowniczych. Przedsiębiorca sam decyduje, jaki zakres obowiązków przekaże firmie rachunkowej. Jest to rozwiązanie bardzo elastyczne, które sprawia, że placówki rachunkowe nie mogą narzekać na brak pracy.